Cà phê học thuật

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Quá trình xử lí kết quả kiêm định sau nồi hơi như thế nào

Quá trình xử lí kết quả kiêm định sau nồi hơi như thế nào

Sau khi tiến hành kiểm định nồi hơi, thì công đoạn đánh giá kiểm định là điều mà cơ sở mong chờ nhất. Cũng như các công đoạn khác, công đoạn này cũng phải tuân theo một trình tự nhất định, và phải đảm bảo tính khách quan cho nồi hơi đã kiểm định.

Kiểm định nồi hơi xong, kiểm định viên sẽ tiến hành lập biên bản kiểm định theo mẫu của Bộ đề ra. Trong đó có đầy đủ nội dung tại phụ lục 02 đi kèm quy định này. Các thành phần cần có để biên bản được thông qua như sau: đại diện cho cơ sở hoặc một người được ủy quyền đại diện cho cơ sở đó; người có trọng trách tham gia chứng kiến quá trình kiểm định; hội đồng kiểm định có mặt đầy đủ. Biên bản được thông qua, thì kiểm định viên, người tham gia chứng kiến (hoặc được ủy quyền), kí kết đầy đủ, đóng dấu theo quy định.

Biên bản sẽ được sao lưu thành hai bản, bên kiểm định sẽ giữ một bản, bên cơ sở sẽ giữ một bản làm bằng. Kiểm định viên ghi rõ tóm tắt quá trình kiểm định vào hồ sơ, lí lịch của nồi hơi, trong đó ngày tháng năm kiểm định và có chữ kí, họ tên người kiểm định. Thực hiện dán tem cho nồi hơi ở vị trí thuận tiện, dễ nhìn thấy. Cơ sở sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định, khi nồi hơi đạt yêu cầu sau năm ngày kiểm định kết thúc. Nếu nồi hơi không đạt được yêu cầu của quá trình kiểm định, thì cơ sở chỉ nhận được biên bản kiểm định, chứ không có giấy chứng nhận.

Biên bản kiểm định cần được ghi rõ lí do nồi không đạt yêu cầu kiểm định. Kiền nghị cơ sở có nồi hơi phải tiến hành các biện pháp khắc phục, nêu rõ thời hạn thực hiện kiến nghị đó. Biên bản đó cũng được sao lưu và gửi về cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền (cơ quan có thẩm quyền ở đâu là địa phương có cơ sở sở hữu nồi hơi). Các cơ sở cần nắm rõ công đoạn này để thực hiện cho tốt nhất.